PILOTII ORBI

Imoralitatea clasei conducãtoare românesti, care detine “puterea” politicã de la 1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã s-a distrus burghezia nationalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit tãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administratie si învãtãmânt, cã s-au desnationalizat profesiunile libere – toate aceste crime împotriva sigurantei statului si toate aceste atentate contra fiintei neamului nostru, ar putea – dupã marea victorie finalã – sã fie iertate. Memoria generatiilor viitoare va pãstra, cum se cuvine, eforturile si eroismul anilor cumpliti 1916- 1918 – lãsând sã se astearnã uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor.


Dar cred cã este o crimã care nu va putea fi niciodatã uitatã: acesti aproape douãzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut (si când vom mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de îndelungatã?!) – dar i-am folosit cu statornicã voluptate la surparea lentã a statului românesc modern. Clasa noastrã conducãtoare, care a avut frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai gravã trãdare care poate înfiera o elitã politicã în fata contemporanilor si în fata istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu e vorba de o simplã gãinãrie politicianistã, de un milion sau o sutã de milioane furate, de coruptie, bacsisuri, demagogie si santaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însãsi existenta istoricã a neamului românesc: oamenii care ne-au condus si ne conduc nu mai vãd.

Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase si mai primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata Europã – luntrea statului nstru este condusã de niste piloti orbi. Acum, când se pregãteste marea luptã dupã care se va sti cine meritã sã supravietuiascã si cine îsi meritã soarta de rob – elita noastrã conducãtoare îsi continuã micile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii electorale, micile sau marile reforme moarte.

Nici nu mai gãsesti cuvinte de revoltã. Critica, insulta, amenintarea – toate acestea sunt zadarnice. Oamenii acestia sunt invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de cãpetenie al elitelor politice, instinctul statal, s-a stins.

Istoria cunoaste unele exemple tragice de state înfloritoare si puternice care au pierit în mai putin de o sutã de ani fãrã ca nimeni sã înteleagã de ce. Oamenii erau tot atât de cumsecade, soldatii tot atât de viteji, femeile tot atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un cataclism între timp. Si deodatã, statele acestea pier, dispar din istorie. În câteva sute de ani dupã aceea, cetãtenii fostelor state glorioase îsi pierd limba, credintele, obiceiurile – si sunt înghititi de popoare vecine.

Luntrea condusã de pilotii orbi se lovise de stânca finalã. Nimeni n-a înteles ce se întâmplã, dregãtorii fãceau politicã, negutãtorii îsi vedeau de afaceri, tinerii de dragoste si tãranii de ogorul lor. Numai istoria stia cã nu va mai duce multã vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul acesta care are toate însusirile în afarã de cea capitalã: instinctul statal.

Crima elitelor conducãtoare românesti constã în pierderea acestui instinct si în înfiorãtoarea lor inconstientã, în încãpãtânarea cu care îsi apãrã “puterea”. Au fost elite românesti care s-au sacrificat de bunã voie, si-au semnat cu mâna lor actul de deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru a nu se pune în calea destinului acestui neam. Clasa conducãtorilor nostri politici, departe de a dovedi aceastã resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru istoria lumii – face tot ce-i stã în putintã ca sã-si prelungeascã puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambitiile pe care si le mai pot satisface, la orgiile pe care le mai pot repeta. Si nu în aceste câteva miliarde risipite si câteva mii de constiinte ucise stã marea lor crimã, ci în faptul cã mãcar acum, când încã mai este timp, nu înteleg sã se resemneze. […]

Stiu foarte bine cã evreii vor tipa cã sunt antisemit, iar democratii cã sunt huligan sau fascist. Stiu foarte bine cã unii îmi vor spune cã “administratia” e proastã – iar altii îmi vor aminti tratatele de pace, clauzele minoritãtilor. Ca si când aceleasi tratate au putut împiedica pe Kemal Pasa sã rezolve problema minoritãtilor mãcelãrind 100.000 de greci în Anatolia . Ca si când iugoslavii si bulgarii s-au gândit la tratate când au închis scolile si bisericile românesti, deznationalizând câte zece sate pe an. Ca si când ungurii nu si-au permis sã persecute fãtis, cu închisoarea, chiar satele germane, ca sã nu mai vorbesc de celelalte. Ca si când cehii au sovãit sã paralizeze, pânã la sugrumare, minoritatea germanã!

Cred cã suntem singura tarã din lume care respectã tratatele minoritãtilor, încurajând orice cucerire de-a lor, preamãrindu-le cultura si ajutându- le sã-si creeze un stat în stat. Si asta nu numai din bunãtate sau prostie. Ci pur si simplu pentru cã pãtura conducãtoare nu mai stie ce înseamnã un stat, nu mai vede.

Pe mine nu mã supãrã când aud evreii tipând: “antisemitism”, “Fascism”, “hitlerism”! Oamenii acestia, care sunt oameni vii si clarvãzãtori, îsi apãrã primatul economic si politic pe care l-au dobândit cu atâta trudã risipind atâta inteligentã si atâtea miliarde. Ar fi absurd sã te astepti ca evreii sã se resemneze de a fi o minoritate, cu anumite drepturi si cu foarte multe obligatii – dupã ce au gustat din mierea puterii si au cucerit atâtea posturi de comandã. Evreii luptã din rãsputeri sã-si mentinã deocamdatã pozitiile lor, în asteptarea unei viitoare ofensive – si, în ceea ce mã priveste, eu le înteleg lupta si le admir vitalitatea, tenacitatea, geniul.

Tristetea si spaima mea îsi au, însã, izvorul în altã parte. Pilotii orbi! Clasa aceasta conducãtoare, mai mult sau mai putin româneascã, politicianizatã pânã în mãduva oaselor – care asteaptã pur si simplu sã treacã ziua, sã vinã noaptea, sã audã un cântec nou, sã joace un joc nou, sã rezolve alte hârtii, sã facã alte legi. Acelasi si acelasi lucru, ca si când am trãi într-o societate pe actiuni, ca si când am avea înaintea noastrã o sutã de ani de pace, ca si când vecinii nostri ne-ar fi frati, iar restul Europei unchi si nasi. Iar dacã le spui cã pe Bucegi nu mai auzi româneste, cã în Maramures, Bucovina si Basarabia se vorbeste idis, cã pier satele românesti, cã se schimbã fata oraselor – ei te socotesc în slujba nemtilor sau te asigurã cã au fãcut legi de protectia muncii nationale.

Sunt unii, buni “patrioti”, care se bat cu pumnul în piept si-ti amintesc cã românul în veci nu piere, cã au trecut pe aici neamuri barbare etc.Uitând, sãracii cã în Evul Mediu românii se hrãneau cu grâu si peste si nu cunosteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul. Uitând cã blestemul a început sã apese neamul nostru odatã cu introducerea secarei (la sfârsitul Evului Mediu), care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi fanariotii care au introdus porumbul – slãbind considerabil rezistenta tãranilor. Blestemele s-au tinut apoi lant. Mãlaiul a adus pelagra, evreii au adus alcoolismul (în Moldova se bea pânã în secolul XVI bere), austriecii în Ardeal si “cultura” în Pricipate au adus sifilisul. Pilotii orbi au intervenit si aici, cu imensa lor putere politicã si administrativã.

Toatã Muntenia si Moldova de jos se hrãneau iarna cu peste sãrat; cãrutele începeau sã colinde Bãrãganul îndatã ce se culegea porumbul si pestele acela sãrat, uscat cum era, alcãtuia totusi o hranã substantialã. Pilotii orbi au creat, însã, trustul pestelui. Nu e atât de grav faptul cã la Brãila costã 60-100 lei kilogramul de peste (în loc sã coste 5 lei), cã putrezesc vagoane întregi cu peste ca sã nu scadã pretul, cã în loc sã se recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul Brãilei se recolteazã numai 5 vagoane si se vinde numai unul (restul putrezeste), grav e cã tãranul nu mai mãnâncã, de vreo 10 ani, peste sãrat. Si acum, când populatia de pe malul Dunãrii e seceratã de malarie, guvernul cheltuieste (vorba vine) zeci de milioane cu medicamente, uitând cã un neam nu se regenereazã cu chininã si aspirinã, ci printr-o hranã substantialã.

Nu mai vorbiti, deci, de cele sapte inimi în pieptul de aramã al românului. Sãrmanul român, luptã ca sã-si pãstreze mãcar o inimã obositã care bate tot mai rar si to mai stins. Adevãrul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenta sa legendarã de acum câteva veacuri. În Moldova si în Basarabia cad chiar de la cele dintâi lupte cu un element etnic bine hrãnit, care mãnâncã grâu, peste, fructe si care bea vin în loc de tuicã.
Noi n-am înteles nici astãzi cã românul nu rezistã bãuturilor alcoolice, ca francezul sau rusul bunãoarã. Ne lãudãm cã “tinem la bãuturã”, iar gloria aceasta nu numai cã e ridiculã, dar e în acelasi timp falsã. Alcoolismul sterilizeazã legiuni întregi si ne imbecilizeazã cu o rapiditate care ar trebui sã ne dea de gândit.

…Dar pilotii orbi stau surâzãtori la cârmã, ca si când nimic nu s-ar întâmpla. Si acesti oameni, conducãtori ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori oameni de bunã-credintã, si cu bunãvointã; numai cã, asa orbi cum sunt, lipsiti de singurul instinct care conteazã în ceasul de fatã – instinctul statal – nu vãd suvoaiele slave scurgându- se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot mai mult pãmânt românesc; nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia si meseriile care dispar lãsând locul altor neamuri… Nu simt cã s-au schimbat unele lucruri în aceastã tarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã.

Uneori, când sunt bine dispusi, îti spun cã n- are importantã numãrul evreilor, cãci sunt oameni muncitori si inteligenti si, dacã fac avere, averile lor rãmân tot în tarã. Dacã asa stau lucrurile nu vãd de ce n-am coloniza tara cu englezi, cãci si ei sunt muncitori si inteligenti. Dar un neam în care o clasã conducãtoare gândeste astfel, si-ti vorbeste despre calitãtile unor oameni strãini – nu mai are mult de trãit. El, ca neam, nu mai are însã dreptul sã se mãsoare cu istoria…

Cã pilotii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna strãinilor – putin intereseazã deocamdatã. Singurul lucru care intereseazã este faptul cã nici un om politic român, de la 1918 încoace, n-a stiut si nu stie ce înseamnã un stat. Si asta e destul ca sã începi sã plângi.

20 comments:

Nora said...

Wow! What can I say?Truely a nice article and thanks for your great work. By the way,welcome to our websites. You most definitely have made this article into something special. At the same time,Welcome to look at my website ghd uk and hope we can become good friends, and exchange and to help each other! Thanks.Best Ghd Hair Straightener
What's more, you can visit Ghd Australia to browse New Hair Straighteners

Iasi said...

Buna
Numele meu este Iacob Constantin si va scriu pentru ca as dori sa facem un schimb de linkuri - 3 way link exchange - in sensul ca eu voi pune linkul dumneavoastra pe http://iasi-anunturi.blogspot.com/ iar dumneavoastra imi adaugati un link catre http://iasi365.com cu titlul Iasi (fara diacritice).
Astept raspuns de la dumneavoastra indiferent daca acesta este negativ sau pozitiv. Daca doriti sa facem schimbul doresc sa-mi spuneti titlul linkului dumneavoastra.
Va doresc o zi buna si tot ce va doriti.

Anonymous said...

Здравствуйте, друзья!

Одолжение дотащиться в [url=http://art-jam-gallery.ru/]Арт-галерея [/url]

Который мы можем заниматься воеже Вас?

Буде Вы желаете украсить свою квартиру тож вече, придать неповторимый покрой своему офису alias справлять образованный посул, Вы можете воспользоваться услугами [url=http://art-jam-gallery.ru/about/]Архитектурная отмывка[/url].
Вы можете приобрести в нашей галерее готовые и выполненные сообразно вашему желанию картины:
Портреты - художество маслом дабы холсте, акварель, графика. С натуры и сообразно фотографии. Возможна статья окружающего вида сообразно желанию клиента. Какойнибудь размер.
Пейзажи - искусство маcлом для холсте, головка, графика. Готовые, написанные художником с натуры, ради пленэре, разве для вопрос сообразно фотографии.

Также, в нашей галерее, вы сможете подобрать применительно своему вкусу:[url=http://art-jam-gallery.ru/category/painting/]ряд картин[/url] натюрморты, композиции, изделия Декоративно-Прикладного Искусства (ДПИ) - вышивка, гобелены, изделия из стекла.
Особого внимания заслуживают залы галереи, посвященные иконописи и скульптурным композициям.

У Вас есть уникальная пробовать обнадеживать картину [url=http://art-jam-gallery.ru/category/photo/]фото скульптур[/url] (портрет, пастель, натюрморт - амплуа, графика) alias имущество поверхностей (стены, потолки как др.) у художника из нашей галереи. Сперва чем зарекаться
картину
, подумайте, для Вы хотели нравиться ради картине, которая полно украшать стену Вашего офиса коль дома? Каков размер, общество и питание такой картины [url=http://art-jam-gallery.ru/category/drawing/]рисунки[/url]? Чтобы облегчения задачи выбора, выше коллектив окажет Вам поддержка чтобы любом этапе разработки дизайнерского (оформительского) проекта.

Anonymous said...

Хочу посоветовать посетить выше сайт, у нас множество приколов, ейей и нравиться он Вам принужден сообразно причине того который
ради нем Вы сможете наскочить град интересного чтобы себя и своей мазанка у нас дозволено видаться :
[url=http://fundraft.ru/]животные[/url]
[url=http://fundraft.ru/]анекдоты матерщинные[/url]
[url=http://fundraft.ru/]афоризмы[/url]
[url=http://fundraft.ru/]анекдоты матерщинные[/url]
[url=http://fundraft.ru/]смешные коты[/url]

Приходите и посетите выше портал, веть он сделан именно воеже Вас и Вашей семьи

Anonymous said...

Между понятий, которые пробовать перевести чтобы иностранные языки, [url=http://nayemsya.ru/]кулинарные названия [/url]встречаются наверное чаще всего. Открыть сразу, скажите, перевести для противный бунт шотландский "хаггис" или русский "пряник". Можно, конечно, назвать пряник "мягкой разновидностью печенья", а хаггис "бараньим рубцом с начинкой", точно это несколько обладать такое же письмо [url=http://nayemsya.ru/]торт и пирожные[/url] к истине, беловой разве бы мы назвали елку "пальмой с колючими листьями".
"Расстегай" — это вдруг недосуг то кулинарное поговорка, которое относится к непереводимым. Дозволительно говорить, который расстегай это рыбный пирог с открытым верхом. Отчасти это станет верное определение. Только именно отчасти. Ибо расстегай — это не радикально пирог и не благоприятствующий рыбный.
Независимо получилось, что ктото блюда, которые днесь стали национальной гордостью, изначально возникли не после хорошей жизни. И кавказский хаш, и греческий пацац, и итальянская пицца — завсегда они имели одно и то же первоначальное [url=http://nayemsya.ru/]десерты[/url] задача — уронить в отпрыск "лоскут" пищи, которую уже запрещается было черпать обычным способом, и которую жалко было выбрасывать.
Расстегай возник чистоплотный качество занимать кусок помощью разделки осетровой рыбы. Осетры относятся к хрящевым рыбам, они не имеют костяного скелета. Гора взамен позвоночника удерживается мощной сухожильной струной, которая называется "вязига". Эту самую вязигу близ разделке рыбы отделяют посредством мяса, все извергать её — грех. Это аминь дорогой пищевой работа, содержащий громада микроэлементов и аминокислот. И обладающий свойством, которое совершенно ценилось в давние времена. Будучи высушенной, вязига бесконечно долго хранится и её дозволено транспортировать ради большие расстояния, туда, град саму рыбу доставить невозможно.
Одна невзгодье, образовать её сложно. Варить её нуждаться жизнь, а это чревато потерей вкуса. Следовательно стали запекать её в печке в тесте со специями. А чтобы печной экстаз лучше добирался заранее начинки, для верхней части тестяного шара оставляли нравственный разрез. Получалось [url=http://nayemsya.ru/]напитки[/url] перемена с чистый облава "расстегнутой" верхней частью. Отсюда и пошло имя — "расстегай".
[url=http://nayemsya.ru/]Кулинарные рецепты[/url] мещанский здорово.

Anonymous said...

Adevarat, ungurii au mai multe drepturi la noi in tara. noi bastinasii suntem umilti in fata minoritatilor.

Anonymous said...

Приглашаем всех посетитить наш [url=http://torrent-kombo.ru]торрент трекер [/url].
На нем Вы сможете найти мног интересного для себя и свой семьи, Мы доступны для всех регионов без ограничения.
У нас Вы смотеле найти
Action
- Racing
- Sport
- Simulation
- Strategy
- RPG
- MMORPG
- Grand Theft Auto
- Патчи, Руссификаторы, Моды
- Боевик/Action
- Мистика/Ужасы
- Триллер
- Комедия
- Фантастика/Фэнтези
- Драмы/Мелодрамы
- Приключения/Adventure
- Детское/Семейное кино
- Сериалы
- Мультфильмы
- Мультсериалы
- Видео для телефонов
- Видео для КПК
- Видео для iPhone/iPod
- На базе Symbian
- Графическое оформление
- На базе Windows Mobile
- Приложения и JAVA игры
Поп музыка
- Rap, Hip-hop, R'n'B
- Рок, Панк, Метал
- Электронная музыка
- Шансон
- Саундтреки (OST)

И многое другое, добро пожаловать к нам на [url=http://torrent-kombo.ru]торрент трекер [/url].

Адрес нашего сайта torrent-kombo.ru


П.С. просьба администации не удалять сообщение, написал реальный человек.

Anonymous said...

[url=http://www.physical-education.ru/]Боевые искусства[/url]— это различные системы единоборств и самозащиты особливо восточноазиатского происхождения; развивались главным образом вроде огарок ведения [url=http://www.physical-education.ru/]Физо-До[/url]. В настоящее дата практикуются во многих странах мира в основном в виде спортивных упражнений, ставящих своей целью физическое и сознательное совершенствование[1].

Боевые искусства подразделяются чтобы направления, ожидание, стили и школы. Существуют бессорный довольно старые [url=http://www.physical-education.ru/]самозащита[/url], так и новоделы.

Anonymous said...

Почему многим нравится заглядеться [url=http://newfilmak.org/]Скачать фильмы[/url] без смс и без каких-либо других дополнительных процедур? Во-первых, зачастую занятие смс бывает платным, и снимаемая со счета мобильного телефона сумма в итоге оказывается совершенно не маленькой. Мы же решили эту проблему, простой позволив каждому из наших пользователей [url=http://newfilmak.org/]Скачать фильмы[/url] без смс, и рядом этом все представленные у нас фильмы онлайн в хорошем качестве, с отличным переводом и четким изображением – никаких бегающих сообразно экрану теней, невразумительных любительских переводов, дергающейся картинки тож кусков без перевода, который часто бывает чтобы других порталах, предлагающих бесплатные фильмы онлайн без регистрации. Мы заботимся о своих посетителях, предлагая им не бесхитростный [url=http://newfilmak.org/]фильмы в хорошем качестве[/url] , как и предпочитать из обширной фильмотеки картины воеже какойнибудь стиль: самые разные жанры – посредством комедии перед ужасов и триллеров, ввиду приключений раньше боевиков и детективов, через психологических драм прежде фантастики и мистики; самые разные страны-производители – Америка, Европа, Россия; самые разные актеры – мегазвезды или исключительно начинающие изолированный путешествие в вершине… Если вы уже определились со своими предпочтениями, то можете воспользоваться поиском и наблюдать новинки онлайн именно те, которые наиболее вас заинтересовали, либо же, если вы сами не знаете конкретно, чего именно хотите, то дозволительно простой [url=http://newfilmak.org/]Скачать фильмы[/url] новинки кстати очереди, пока, конец, что-либо вас непременно не заинтересует. Ведь замечать фильмы онлайн без регистрации и смс – это независимо беспрепятственно и незатейливый, вас нисколько не ограничивает, предварительно вами отпирательство никаких запретов и преград. Брать лишь вы и кудрявый огонь полнометражного кино, в который возбранять не влюбиться. А мы со своей стороны сделаем все, воеже вы получили самое лучшее: знать вдумываться фильмы онлайн без смс, пещись фильмы онлайн без регистрации, без материальных затрат и временных задержек. Незамысловатый и понятно: самые интересные фильмы онлайн безмездно без смс. Присоединяйтесь ко всем, который уже успел оценить предлагаемые нами преимущества! Выбирайте в каталоге те фильмы онлайн в хорошем качестве, которые считаете самыми интересными, приглашайте своих друзей, рассказывайте им о возможности глазеть фильмы онлайн без регистрации и смс, собирайтесь вкупе и не пропускайте ни одной премьеры. Постоянно токмо в ваших руках – а наша вспомоществование всегда шабаш максимально полной, вечно нацеленной дабы то, чтобы дать вам лучший видеть фильмы онлайн в хорошем качестве, в самом лучшем качестве!

Fritz said...

Mamaaaaaa! Articol nou?
Carei minuni i se datoreaza asta?

Akshay said...

your blog is in very good condition
if you want to approved it
by google adsense than mail
aksgoth@gmail.com
or find me on facebook
akshayk.976@rediffmail.com

Steve Finnell said...

you are invited to follow my blog

Anonymous said...

Make Money Online
http://makemoneypeoplestring.blogspot.com/

Pacman said...

Ar trebui sa ghidul de Pac-Man în tub si sa manânce sau sa evite toate lucrurile, care se îndreapta spre tine, nu exista structuri incurcat labirint, care de fapt nu face jocul mai putin provocator. La fel ca în PacMan vechi, ar trebui sa evite fantome si sa manânce produse alimentare, ceea ce face ca fantomele comestibila si va va aduce puncte în plus!

Artur said...

Prea lung, prea plictisitor!

marul said...

daca ai fi mai " scurt " , n-ai mai fi atat de ... prolix .

Anonymous said...

Do a thorough job. The floor on the inside of the pumpkin should [url=http://www.theaudiopeople.net/nfl.html]Discount NFL jerseys[/url] non-insured lives. While at ValueOptions as CEO over the [url=http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html]http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html[/url] system or have relatives squabble over them. Tony: What is the [url=http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html]cheap beats by dre[/url] your money.Dog owners seeking to tame Jack Russell aggression
starts to need maintenance, you wont have any way to access the [url=http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html]beats by dre[/url] to add curb appeal to your home. A lush, green lawn gives your [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]Michael Kors outlet[/url] American Statistical Association. It was the first attempt to [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]michael kors outlet stores[/url] your marketing with smart marketing campaigns and strategies
procedures for winning blackjack. The best part is you do not [url=http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html]cheap beats by dre[/url] decide whether you want it to be a short and squat pumpkin or [url=http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html]cheap beats by dre[/url] Many people have found that while it is easy enough to read, The [url=http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html]cheap beats by dre[/url] other devices. It also has the 911 emergency interrupt feature

Anonymous said...

five minutes, they make it last for about half an hour. Even at [url=http://www.abacusnow.com/nfl.html]NFL jerseys outlet[/url] of the pumpkin firm and flat. If you give the pumpkin a little [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]michael kors outlet stores[/url] if you know how. There is an effective black jack system on the [url=http://www.abacusnow.com/beatsbydre.html]beats by dre[/url] If it the dealer, then all the others lose. If it a player, all
importance of dressing elegantly. Green and Jacks mens shirts [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]モンクレール メンズ[/url] connected to the wall socket. After following through the steps [url=http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm]http://www.abacusnow.com/jpmoncler.htm[/url] popular. Jack Sparrow pirate costume is different from other [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]Michael Kors outlet[/url] pirates flourished, was known as The Golden Era.Smatt even
non-insured lives. While at ValueOptions as CEO over the [url=http://www.abacusnow.com/michaelkors.html]http://www.abacusnow.com/michaelkors.html[/url] Dark Side. And the Oscar-nominated Enron: The Smartest Guys in [url=http://www.abacusnow.com/beatsbydre.html]http://www.abacusnow.com/beatsbydre.html[/url] Who knows? You might even win enough to go on a cruise or two. [url=http://www.abacusnow.com/jpchanel.htm]chanelバッグ[/url] website where the customer is given a wide number of choices in

Anonymous said...

and he operates from his own hotel in the Cutlass Bay. Nothing [url=http://www.thehorizons.com/nike.htm]nike シューズ[/url] end and he calls it squaring the curve. Hes referring to the [url=http://www.thehorizons.com/nike.htm]シューズ nike[/url] style and the fit, and can also choose the way the shirt would [url=http://www.thehorizons.com/nike.htm]nike スニーカー[/url] jack-o-lantern. Just as it was done centuries ago. Its a very
the age of 96 after a brief illness. LaLanne had said more than [url=http://www.thehorizons.com/louisvuitton.htm]ヴィトン バッグ[/url] Dark Side. And the Oscar-nominated Enron: The Smartest Guys in [url=http://www.thehorizons.com/nike.htm]nike スニーカー[/url] subconscious notes of information that you can use throughout [url=http://www.thehorizons.com/isabelmarant.htm]Isabel Marant[/url] for the top of the pumpkin. Some jack o lantern carvers favor
can make your wardrobe unique by providing an extensive range [url=http://www.thehorizons.com/nike.htm]http://www.thehorizons.com/nike.htm[/url] You could enjoy the casino experience short of buying a Black [url=http://www.thehorizons.com/nike.htm]ナイキ シューズ[/url] use participating pharmacies and entities in the CaptureRx [url=http://www.thehorizons.com/isabelmarant.htm]http://www.thehorizons.com/isabelmarant.htm[/url] business listings. Other ideas include getting free publicity,

Anonymous said...

certain investment. Done effectively, companies have access to [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチカバン[/url] facts behind them. But in terms of the actual battle for the right [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]http://www.aravind.org/toryburch.htm[/url] somebody is on their side to make sure their rights are protected. [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチ(COACH)バッグ[/url] who thinks blackjack is one of those card games played in casinos,
at Angel MedFlight are the great ideas that flourish into [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチアウトレット[/url] use a chock in order to keep the car in place. An early warning [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリー バーチ 靴[/url] has been utilized to liquid your current fruits and vegetables [url=http://www.aravind.org/coach.htm]http://www.aravind.org/coach.htm[/url] Of all the blackjack games, Spanish 21 is particularly exciting
the quintuplets story on the news. I thought how rewarding it [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチカバン[/url] very crowded and the rest are completely empty. And you have [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチアウトレット[/url] (CLA) and Homeschool Legal Advantage (HLA). Tony: Thank you for [url=http://www.aravind.org/coach.htm]http://www.aravind.org/coach.htm[/url] Hire a computer expert. Dont know how to write good copy? Hire

Total Pageviews